คำถาม
เอกสารที่ใช้ในการขอรับเงินกรณีลาออกจากราชการแล้ว
จากคุณ ฉลอง ทุ่งฝนภูมิ 19/10/2023 15:55:00
คำตอบ
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com เลือกหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ เลือกหัวข้อการเตรียมเอกสารขอรับเงินฌาปนกิจ สงเคราะห์กองทัพบก ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/10/2023 10:15:58