คำถาม
การดำเนินการในเรื่องอะไรได้บ้าง สำหรับการสอบถามในไขข้อข้องใจ
สอบถามข้อมูลส่วนไหนได้บ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์, การเปลี่ยนชื่อ-สกุล, การเปลี่ยนแปลงที่อยู่
จากคุณ นราวิชญ์ 24/10/2023 09:21:56
คำตอบ
สอบถามได้ทุกเรื่องค่ะ
ตอบโดย admin 24/10/2023 15:30:58