คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่
จากเดิม 99/950 หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.พช. เป็น 279 หมู่ 1 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
จากคุณ จ.ส.ท. ธนาเศรษฐ์ ผิวผ่อง 01/01/2018 04:41:56
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 03/01/2018 09:04:23