คำถาม
แก้ไขผู้รับผลประโยชน์
จะแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ต้องทำไงครับ เดิมเป็นแม่ จะแก้เป็นลูกครับ
จากคุณ จ.อัษฎาวุธ 02/01/2018 12:26:32
คำตอบ
สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 03/01/2018 09:09:08