คำถาม
ขอแก้ไขชื่อและที่อยู่ครับ
จ.ส.อ.ธนเดช วรรณพันธ์ สนภ.๒ นทพ. ขอแก้ไขชื่อและที่อยู่ครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ธนเดช วรรณพันธ์ 095-ุุ6689879 08/01/2018 09:49:59
คำตอบ
สมาชิกเปลี่ยนชื่อ ต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. พร้อมแจ้งแก้ไขที่อยู่ เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.ใบเปลี่ยนชื่อ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 10/01/2018 09:16:33