คำถาม
เปลี่ยนข้อมูล ชื่อสกุล และ ผู้รับเงินสงเคราะห์
เดิมชื่อ จ.ส.อ.อดิสรณ์ รักรุย เปลี่ยนเป็น จ.ส.อ.อดิสรณ์ ภูริชโชค เปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ เดิม นาง เอ็นดู รักรุย (มารดา) เปลี่ยนเป็น นาง พิกุล รักรุย (ภรรยา ยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล)
จากคุณ จ.ส.อ.อดิสรณ์ ภูริชโชค 09/01/2018 13:46:32
คำตอบ
สมาชิกเปลี่ยนนามสกุล และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารยื่นเรื่องเปลี่ยนนามสกุล 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุลของสมาชิก เอกสารยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 10/01/2018 09:28:33