คำถาม
แจ้งแก้ไขวัน/เดือน/ปี เกิด และที่อยู่
จาก 1 มกราคม พ.ศ.2507 เป็น 15 ตุลาคม 2507 ที่อยู่สำหรับติดต่อจาก 160/1หมู่9 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 เป็น135/8 หมู่7 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
จากคุณ พ.ท.พิทยา บัวพึ่ง................................. 12/01/2018 09:25:30
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 15/01/2018 08:00:44