คำถาม
แจ้งแก้ไขวัน,เดือน ท่ีเกิด
จากเดิม วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๘ ข้อเท็จจริง วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๘
จากคุณ พ.ต.ศุภวุฒิ พุฒหอม 17/01/2018 13:33:29
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/01/2018 12:33:23