คำถาม
แจ้งแก้ไข ชื่อสกุล ผู้รับเงินสงเคราะห์
น.ส.สิรินภรณ์ ว่องธรรมชาติ แก้ไขเป็น น.ส.สิรินภรณ์ ว่องธรรมวิชา
จากคุณ ร.อ.สุชาติ ผึ่งผาย 17/01/2018 14:19:30
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 22/01/2018 08:34:14