คำถาม
แจ้งแก้ไขที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์
จากเดิม 388 หมู่ 7 ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสมา เปลี่ยนเป็น 388 หมู่ 8 ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา
จากคุณ พ.ท.สปัณชน เรืองรัศมี 29/01/2018 05:19:08
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 30/01/2018 12:21:00