คำถาม
แก้ไขคำนำหน้านามและที่อยู่
เลขทะเบียนสมาชิก 5490003309 1. แก้ไขคำนำหน้านาม จาก ร.ต. เป็น ร.ท. (เลื่อนยศตามคำสั่ง ทบ.ที่ 639/2560 ลง 24 ธ.ค.60) 2. แก้ไขที่อยู่สำหรับติดต่อ เป็น 34/15 หมู่ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 3. แก้ไขที่อยู่ผู้้รับเงินสงเคราะห์ เป็น 19 หมู่ 7 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
จากคุณ ร.ท.สุริยัณ พุธหอม 30/01/2018 13:25:28
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 31/01/2018 12:41:02