คำถาม
ขอแก้ไขชื่อของผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอแก้ไขชื่อของผู้รับเงินสงเคราะห์จาก "พิสิษฐ์" เป็น " พสิษฐ์" ตามทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนที่ได้ไปยื่นคำร้องของเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์เมื่อวันที่ 8 ม.ค.61
จากคุณ พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ ทับขำ เลขสมาชิก ส 20440/32 31/01/2018 20:00:44
คำตอบ
ต้องขออภัยสมาชิกค่ะ ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 01/02/2018 09:14:13