คำถาม
ขอแก้ไข วัน/เดือน/ปี เกิด ผิดครับ
ขอแก้ไข วัน/เดือน/ปี เกิด จากเดิม 1 มกราคม พ.ศ.2508 แก้ไขเป็น 10 พฤษภาคม พ.ศ.2508 *ขอบคุณครับ.
จากคุณ จ.ส.อ.เพลิน พูนชัย สังกัด พัน.บ.21 เลขที่สมาชิก ต.117137/29 24/03/2018 15:05:48
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/03/2018 12:03:42