คำถาม
ผุ้รับผลประโยชน์
ผุ้รับตอนยื่นหลักฐานยังเป็น ดช. ตอนนี้เป็นผุ้ใหญ่แล้วต้องยื่นหลักฐานใหม่หรือไม่ค่ะ
จากคุณ พ.อ.หญิง นันทิยา สรจันทร์ 07/04/2018 15:34:17
คำตอบ
ไม่ต้องยื่นหลักฐานใหม่ค่ะ ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขคำนำหน้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 09/04/2018 13:10:22