คำถาม
เปลี่ยนชื่อ
จ.ส.อ.หญิง นงลัักษณ์ กันจะนา เป็น จ.ส.อ.หญิง นันชพร กันจะนา
จากคุณ จ.ส.อ.หญิง นันชพร กันจะนา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 09/04/2018 13:00:36
คำตอบ
สมาชิกเปลี่ยนชื่อต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.ค่ะ เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบเปลี่ยนชื่อ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 09/04/2018 13:12:08