คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์และแก้ไขที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
ด.ช.ภูวิศ แก้วเปี้ย 109/12423 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
จากคุณ วิโรจน์ แก้วเปี้ย 21/09/2018 15:40:53
คำตอบ
สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาใบสูติบัตรของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 3.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 24/09/2018 10:35:45