คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยูผู้รับเงินสงเคราะห์
นางบัวเหลียว พ่วงสว่าง ต.274985/37 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ นางสาว ศกลรัตน์ มั่นศาสตร์ จาก123/52251หมู่2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000เปลียนเป็น 309/7 ซ.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรัญญิิก ถ.ชัยบุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
จากคุณ นางบัวเหลียว พ่วงสว่าง ทะเบียน ต.274985/37 21/09/2018 17:05:24
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 24/09/2018 11:17:49