คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูล ของสมาชิกเลขที่ 5490011705
แก้ไข รายการดังนี้ 1.ยศ,ชื่อ-สกุล จาก ส.อ.จิระศักดิ์ อุดพรม เปลี่ยนชื่อเป็น จ.ส.ต.ธิติศักดิ์ พรลภัสชัยสิริ 2.ที่อยู่สำหรับติดต่อ จาก เลขที่124 หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษรีย์ 77160 เปลี่ยนเป็น 99/1811 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษรีย์ 67000 3.ชื่อและที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ จากเดิมชื่อ นาง สอิ้ง อุดพรม ที่อยู่ เลขที่ 31 ม.11 ต.อ่วน อ.บัว จ.น่าน 55120 เปลี่ยนเป็น นางสิริพิมล พรลภัสชัยสิริ ที่อยู่ เลขที่ 31 ม.11 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120
จากคุณ จ.ส.ต.ธิติศักดิ์ พรลภัสชัยสิริ 21/09/2018 19:44:43
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัดค่ะ
สมาชิกเปลี่ยนชื่อ เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนนามสกุล
สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 24/09/2018 11:19:48