คำถาม
ขอตรวจสอบการคืนสภาพสมาชิก
ถูกถอนสภาพสมาชิกชั่วคราวเนื่องจากลาออกจากราชการ แต่เมื่อวันที่29 ต.ค.61 ที่ผ่านมาได้ไปดำเนินการขอคืนสภาพสมาชิกพร้อมทั้งส่งหลักฐานและดำเนินการให้หักชำระผ่านธนาคารทหารไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ฝ่ายสวัสดิการ มทบ.32 พร้อมทั้งสั่งจ่ายธนาณัติเพื่อชำระค่างวดที่ค้างจำนวน9เดือนรวมยอดเงิน2,140บาท เป็นที่เรียบร้อย แต่ ณ ปัจจุบันได้ตรวจสอบสถานะผ่านระบบอินเตอร์เนตผลคือยังคงถูกถอนสภาพสมาชิกขั่วคราวเช่นเดิมและยอดค้างชำระก็ยังคงเช่นเดิม ยังไงรบกวนขอเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับ หมายเลขสมาชิก5560000070ครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ สิบเอกธีระยุทธ โสภา 23/11/2018 09:53:41
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับธนาณัติของสมาชิก เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 คำร้องขอคืนสภาพจากหน่วย มทบ.32 ลงวันที่ 16 พ.ย. 61 และทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 22 พ.ย.61 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ ถ้าเรื่องดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปค่ะ
( ตอบเมื่อ 23 พ.ย.61 )

ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการทำเรื่องคืนสภาพสมาชิก และเปลี่ยนสถานภาพสมาชิกให้เป็นปกติเรียบร้อยแล้วค่ะ
( ตอบเมื่อ 27 พ.ย.61 )
ตอบโดย admin 27/11/2018 14:23:06