คำถาม
ขอแก้ไข รหัสไปรษณีย์ที่อยู่สำหรับติดต่อ
แก้ไข้ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ที่อยู่สำหรับติดต่อ เดิม 77160 แก้เป็น 65160
จากคุณ จ.ส.อ. ชลธี คงเพชร เลขทะเบียนสมาชิก 5470001585 10/01/2019 11:31:44
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 10/01/2019 14:09:20