ติดต่อเรา

ที่อยู่

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก
ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2654-7400
สื่อสาร : 98788
แฟกซ์ : 0-2654-7474
อีเมล์ : admin@chapanakit-rta.com

แผนที่หมายเลขโทรศัพท์ส่วนต่างๆ ในกองการฌาปนกิจ สก.ทบ.ที่อยู่

ลำดับที่ แผนก/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ สื่อสาร เบอร์ภายใน
1ผอ.กฌป.สก.ทบ.0-2282-1777987997444, 7456, Fax 0-2282-1777
2รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.987867411, 6414
3แผนกการเงินเบอร์มือถือ 092-2472585,02-2821817,02-282610698631,98769,986327433(หน.การเงิน) 6400(ที่ปรึกษาแผนกการเงิน) 6440(น.เบิก-จ่าย) 6436 ,6437(รับเช็ค) 6496,6486,6498(ส่วนบัญชี) 6434,02-2826106 (ส่วนรับจ่ายเงิน) 6442,98632 (ส่วนกลาง) (ส่วนบัญชีและตรวจสอบการเงิน) 6406(เคาน์เตอร์รับเงิน)
4เคาน์เตอร์รับชำระเงิน--6406
5แผนกพิธี0-2281-1061 ,มือถือ 092-247258498848,987397447(หน.พิธี) 6448(ประชาสัมพันธ์) 6446 ,6452,02-2825890 (แผนกพิธีส่วนแยก) 6430 (สนง.ขนส่ง) (ห้อง ร.ป.ภ.) Fax.0-2282-6889,0-2281-1061
6แผนกสมาชิก02-2825891987897455(หน.สมาชิก) 6458,6402,6403(บก.แผนกสมาชิก) 6405(สวัสดิการสาร) Fax 0-2282-5891
7ส่วนรับสมัคร One Stop Service0-2282-6107 ,มือถือ 092-2472583 987907488(หน.ส่วน) 6491,6457,6489
8ส่วนถอนสภาพ - คืนสภาพ0-2282-9281987986465,6467,6468,6461
9ส่วนแจ้งถึงแก่กรรมมือถือ 092-2472582,0-2282-6620988576493,6494
10ส่วนบัญชีรายชื่อบุคคลมือถือ 092-2472582,0-2282-7644,0-2282-662198781,98782,98783,98784,987857499(หน.ส่วน) 6466,6473,6429,6462, 0-2282-6621(ธนาคาร) 6459(ธนาณัติ) 6420,6411,6407,6422,6408,6433,6404,6444,6464,6455,(รายบุคคล)
11ส่วนตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร02-2814206-6481,6478,6480,6482,6483,6484
12ส่วนดำเนินกรรมวิธีข้อมูล-987677466(หน.ส่วน), 6476,6470,6469,6471
13ส่วนตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินทางธนาคาร--6473,6429,6462,6466,6459 , 0-2282-6621 (Fax)
14บก.กฌป.สก.ทบ.0-2281-5076 986397422(หน.กำลังพล) 6423(หน.ส่งกำลัง) 6486,6412(ส่งกำลัง) 6497,6417(ธุรการกำลังพล) 6426(รับ – ส่งหนังสือ กฌป.ฯ ชั้น1) Fax 0-2281-5076
15กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. (ตู้กลาง)0-2654-7400 ต่อเบอร์ภายใน .....98738,98787,98847,98849,98858,988689ต่อเบอร์ภายใน........