ทำเนียบ ผอ.

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจฯ

พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา
พ.ศ.๒๕๖๔-ปัจจุบัน
พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐
พ.อ.สรรค์พร พงศบุตร
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘
พ.อ.นรชัย ภวเวส
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖
พ.อ.สุรินทร์ จันทร์เทศ
พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒
พ.อ.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐
พ.อ.บรรณวัฒน์ มาโกมล
พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙
พ.อ.สุรไกร จัตุมาศ
พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๗
พ.อ.ธีระ ไกรพานนท์
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๔
พ.อ.โอภาส สนธิสุข
พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๑
พ.อ.บุญเหลือ แสงหล่อ
พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๗
พ.อ.พินัย สุวรรณกาญจน์
พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๕
พ.อ.สอ้าน วรสุมันต์
พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๙
พ.อ.สงวน เรื่องสุวรรณ
พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๕
พ.อ.บุญทรง ปัญดี
พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๘
พ.อ.วีระ ศิริอัฐ
พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๑๔