การเปลี่ยนแปลงของหน่วย

ครั้งที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ กองทัพบกได้จัดตั้งกรมสวัสดิการทหารบก ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๕ ตอนที่ ๕๓ ลง ๑๔ กันยายน ๒๔๙๑ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งประการสุดท้าย คือ จัดการด้านฌาปนกิจสำหรับ ข้าราชการทหาร และครอบครัวให้สมเกียรติ จึงได้โอนองค์การฌาปนกิจสงเคราะห์ จากแผนกกลาง กรมเสนาธิการทหารบก ไปขึ้นกับกรมสวัสดิการทหารบก ตามคำสั่ง กองทัพบกที่ ๑๓๗/๑๒๐๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๑ โดยแปรสภาพเป็นการฌาปนกิจ แผนกที่ ๔ กรมสวัสดิการทหารบก

ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ แปรสภาพจากกองฌาปนกิจ แผนกที่ ๔ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นแผนกฌาปนกิจ กองอนุศาสนาจารย์ และฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

history1

ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๔๙๙ กองทัพบกได้โอนกิจการอนุศาสนาจารย์ไปขึ้นกับ กรมยุทธศึกษาทหารบก ส่วนกิจการฌาปนกิจ ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมสวัสดิการทหารบก ตามเดิม

ครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ ได้ตั้งหน่วยเป็นกองฌาปนกิจ มีหน่วยขึ้นตรง ๒ แผนก คือ แผนกสมาชิกฌาปนกิจ และแผนกสุสานและฌาปนสถาน

ครั้งที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้เปลี่ยนชื่อจาก กองฌาปนกิจ เป็นกองการฌาปนกิจและเปลี่ยนแผนกสมาชิกฌาปนกิจ เป็น “แผนกสมาชิก” และเปลี่ยนชื่อ แผนกสุสานและฌาปนกิจ เป็น“แผนกพิธี” ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ)ที่ ๑๔/๐๘ ลง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ จนถึงปัจจุบัน

ครั้งที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้มีการจัดทำอัตราการจัดเฉพาะกิจ ของกรมสวัสดิการทหารบก ขึ้นให้สอดคล้องกับงานด้านสวัสดิการ ในความรับผิดชอบ ซึ่งเกิดใหม่หลายประเภท ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๕๐๐ ในการดำเนินการดังกล่าว กองการฌาปนกิจ ก็ได้รับปรับอัตราการจัดด้วย โดยเพิ่มแผนกที่มีอยู่เดิม ๒ แผนก เป็น ๓ แผนก คือเพิ่มแผนกการเงินฌาปนกิจ

ครั้งที่ ๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ กรมสวัสดิการทหารบก ได้เสนอขอแก้ไขอัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๒๕๐๐ ใหม่ โดยปรับปรุงอัตราการจัดส่วนราชการ ทั้งในระดับหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานภายในตลอดจนปรับย้าย และเพิ่มอัตรากำลังพลให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการจัดและอัตรา กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ ซึ่งได้มีการปรับอัตรากำลังพลเพิ่มขึ้น ปรับตำแหน่งหัวหน้ากองการฌาปนกิจ (อัตรา พ.อ.) เป็นผู้อำนวยการกองฌาปนกิจ (อัตรา พ.อ.(พ) และตำแหน่งอื่นๆอีกหลายตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน