การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน

เมื่อทางราชการได้จัดตั้งกรมสวัสดิการทหารบกขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกองทัพบกในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๑ โดยให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพของทหารบก และการฌาปนกิจ องค์การฌาปนกิจของกองทัพบก และได้แปรสภาพเป็นกองไปขึ้นกับ แผนกที่ ๔ กรมสวัสดิการทหารบก ตามคำสั่งกองทัพบกที่ ๑๓๗/๑๒๐๕ ลง ๑ ตุลาคม ๒๔๙๐ จึงได้ขยายการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจ ไปถึงครอบครัว เครือญาติ พร้อมทั้งได้โอนงานสมาชิกฌาปนกิจส่วนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และคนงานจากหน่วยต่างๆมารวมกัน โดยกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้ดำเนินการเอง และได้ขยายการรับสมัครสมาชิกไปถึงครอบครัว และเครือญาติ ของสมาชิกส่วนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรด้วย เช่นเดียวกับส่วนสัญญาบัตร

ในปี พ.ศ.๒๔๙๒ กองทัพบก ได้ประกาศยกเลิกข้อบังคับกองทัพบก ว่าด้วยองค์การฌาปนกิจของกองทัพบก ลง ๒ กรกฎาคม ๒๔๙๐ และได้ประกาศใช้ข้อบังคับกองทัพบกว่าด้วยการฌาปนกิจ พ.ศ. ๒๔๙๒ แทน สาระสำคัญในข้อบังคับกองทัพบก ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ก็คือ การมอบความรับผิดชอบในการอำนวยการเกี่ยวกับกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้งสิ้น ซึ่งหมายถึงการรวมองค์การฌาปนกิจของหน่วยต่างๆในกองทัพบก ให้กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการเป็นส่วนรวม และได้กำหนดให้มีส่วนสมาชิกฌาปนกิจเพิ่มขึ้น โดยแบ่งส่วนสมาชิกออกเป็น ๔ ส่วน คือ

history1
  • ส่วนฌาปนกิจข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
  • ส่วนฌาปนกิจครอบครัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
  • ส่วนฌาปนกิจข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และคนงาน
  • ส่วนฌาปนกิจครอบครัวข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและคนงา

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้พิจารณาเห็นว่า การแบ่งส่วนสมาชิกออกเป็น ๔ ส่วนทำให้จำนวนสมาชิกมีน้อย เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับเงินสงเคราะห์น้อยตามจำนวนสมาชิก จึงได้ออกระเบียบแก้ไขให้รวมส่วนข้าราชการ และส่วนครอบครัวชั้นสัญญาบัตรเป็นส่วนเดียวกัน เรียกว่า ส่วนสัญญาบัตร และรวมส่วนข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร และคนงาน กับส่วนครอบครัวข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร และคนงานเป็นส่วนเดียวกันเรียกว่า ส่วนต่ำกว่าสัญญาบัตร

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ทางราชการได้ตราพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ขึ้น เนื่องจากปรากฏว่า ส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถดำเนินกิจการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปตามรูปแบบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๗ ลง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ได้ ประกอบกับบทบัญญัติบางข้อของประกาศดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น

ในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดให้กระทรวงมหาดไทย กำหนดระเบียบการดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การควบคุมและการเลิกกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจขึ้น และในมาตรา ๔๒ หากส่วนราชการใดจะดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติในมาตรา ๔๓ กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๗ ขึ้น ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๗ โดย พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น

การขึ้นทะเบียน ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนต่อกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๑ ตามใบสำคัญทะเบียนเลขที่ ๐๐/๑๓๔๓ แม้จะได้จดทะเบียนต่อกรมประชาสงเคราะห์แล้ว การดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ยังคงใช้ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อไปอีก โดยมี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเป็นประธานกรรมการ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมสวัสดิการทหารบก เป็นกรรมการ หัวหน้ากองการฌาปนกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าแผนกสมาชิกเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ พล.อ.วิมล วงศ์วานิช ผู้บัญชาการทหารบก พิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ตามที่กำหนดไว้เดิม รวมทั้งวิธีปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของส่วนราชการ องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๗ เห็นสมควรให้มีการแก้ไขระเบียบใหม่จึงได้กำหนดระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ขึ้น สาระสำคัญหมวดที่ ๑ อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ข้อ.๘