พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

280 บาท
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 260

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นร.รร.พธ.พธ.ทบ. 9 มิ.ย. 2564
2 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 2 มิ.ย. 2564
3 กรจ.มทบ.11 31 พ.ค. 2564
4 นรด. 28 พ.ค. 2564
5 สลก.ทบ. 28 พ.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. นพรัตน์ ศรีนวลจันทร์ นาง พูนศรี ศรีนวลจันทร์ 214,229.50 15 ก.ค. 2564
2 พ.ต.หญิง สมพิศ แก่นกลาง น.ส. อลิสรา แก่นกลาง 214,222.00 15 ก.ค. 2564
3 ร.ต. รังสรรค์ เจริญสุข นาง ยุพาพร เจริญสุข 214,225.00 15 ก.ค. 2564
4 นาง แฉล้ม มนตรี นาย สมพงษ์ มนตรี 214,220.50 15 ก.ค. 2564
5 นาง สุกัญญา รุจิสรณ์สิริ น.ส. สุธาสินี รุจิสรณ์สิริ 214,221.00 15 ก.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม ทพ.49 8 มิ.ย. 2564
2 กรม ทพ.47 4 มิ.ย. 2564
3 กรม ทพ.48 4 มิ.ย. 2564
4 สด.จว.ส.บ. 1 มิ.ย. 2564
5 สด.จว.ก.พ. 31 พ.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พล.ต. มงคล เขียวขจี นาง ยินดี นามเกาะ 214,093 มทบ.21 8 ก.ค. 2564
2 พ.อ. จำนาน นิลพงษ์ น.ส. รมย์รัมภา นิลพงษ์ 214,092 มทบ.22 8 ก.ค. 2564
3 พ.อ. ทำนอง สัญญวิรัตน์ นาง นิภาพรรณ สัญญวิรัตน์ 214,036 มทบ.18 8 ก.ค. 2564
4 พ.ต. สุทิน ธิติธรรม น.ส. ประไพ ธิติธรรม 214,091 มทบ.16 8 ก.ค. 2564
5 พ.ต. ณรงค์ เหมวิภาต น.ส. วรนุช เหมวิภาต 214,069 มทบ.13 8 ก.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ระยะเวลา 21 พฤษภาคม 2564 - 20 มิถุนายน 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 2564 - มิถุนายน 2564

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 194 708 470,778 471,680 21 พ.ค. 64
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 830 830
ถึงแก่กรรม 2 3 555 560
ถอนสภาพ - - 680 680
คืนสภาพ - - 421 421
ยอดยกไป ก.ค.64 192 705 470,794 471,691 ณ 20 มิ.ย. 64


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 พ.ค. 64  จำนวน  471,680  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 มิ.ย. 64  จำนวน  471,691  ราย      เพิ่มขึ้น      จำนวน      11      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn