พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนตุลาคม 2564

290 บาท
  • ประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 8 ก.ย. 2564
2 พัน.นร.รร.ส.สส. 7 ก.ย. 2564
3 ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.สห.สห.ทบ. 6 ก.ย. 2564
4 สปช.ทบ. 2 ก.ย. 2564
5 สพธ. 2 ก.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. ชัยณรงค์ หนุนภักดี น.ส. เอื้ออัปสร หนุนภักดี 200,966.00 27 ก.ย. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,194
2 พล.อ. ชัยณรงค์ หนุนภักดี พ.อ. เอื้อชาติ หนุนภักดี 0.00 27 ก.ย. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,194
3 พล.ท. สมชาติ หรุ่นศิริ นาง พรชนก หรุ่นศิริ 202,404.50 27 ก.ย. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,775
4 พ.อ. สท้าน ภาคดวงใจ นาย กิตติศักดิ์ ภาคดวงใจ 214,178.50 27 ก.ย. 2564
5 พ.อ. อร่าม เวียงอินทร์ นาง นงนุช เวียงอินทร์ 207,601.00 27 ก.ย. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,649
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 8 ก.ย. 2564
2 กรม ทพ.47 2 ก.ย. 2564
3 สด.จว.บ.ร. 2 ก.ย. 2564
4 สด.จว.ช.น. 2 ก.ย. 2564
5 พัน.นนส.กรม.นร.รร.สร.พบ. 1 ก.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. สุพจน์ เข็มกลัดทอง นาง มนัสนันท์ เข็มกลัดทอง 214,057 มทบ.16 15 ต.ค. 2564
2 ร.ต. ดนัย เดชะศิริ นาง จรินทร์ เดชะศิริ 214,280 มทบ.39 15 ต.ค. 2564
3 จ.ส.อ. สมร สุวรรณกูฎ ร.ท. สุกรี สุวรรณกูฎ 214,137 มทบ.22 15 ต.ค. 2564
4 จ.ส.อ. ชาญณรงค์ สายประสิทธิ์ นาย เมธี สายประสิทธิ์ 214,056 มทบ.16 15 ต.ค. 2564
5 ส.อ. ดนัย เดือนขึ้น นาง ปรารถนา ควรคิด 214,055 มทบ.16 15 ต.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน 2564 ระยะเวลา 21 สิงหาคม 2564 - 20 กันยายน 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2564 - กันยายน 2564

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 189 701 470,896 471,786 21 ส.ค. 64
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 747 747
ถึงแก่กรรม 2 6 572 580
ถอนสภาพ - - 584 584
คืนสภาพ - - 375 375
ยอดยกไป ต.ค.64 187 695 470,862 471,744 ณ 20 ก.ย. 64


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 ส.ค. 64   จำนวน  471,786  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 ก.ย. 64  จำนวน  471,744  ราย      ลดลง      จำนวน      47      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn