พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนธันวาคม 2564

300 บาท
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 300
  • ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 290
  • ประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 280

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นร.รร.ส.สส. 4 พ.ย. 2564
2 สพธ. 2 พ.ย. 2564
3 รร.กบ.ทบ. 2 พ.ย. 2564
4 พัน.ขกท. 1 พ.ย. 2564
5 วพม. 1 พ.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 นาง ทองคำ สินส่ง ร.ท. คมสันต์ รัตนเรือง 173,538.00 25 พ.ย. 2564 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 40,606
2 นาย ชลอ สาธุการ พล.ต. สำเริง แก้วสุวรรณ์ 214,147.50 25 พ.ย. 2564
3 นาง แก้ว เกิดผล จ.ส.อ. พัลลภ เกิดผล 214,164.00 25 พ.ย. 2564
4 นาง จำเนียร สร้อยทอง พ.ต. มนตรี สร้อยทอง 213,880.50 25 พ.ย. 2564
5 นาง โกมุท แสงชาติ จ.ส.อ.หญิง คนึงนิตย์ แสงชาติ 213,745.50 25 พ.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.จว.ป.ข. 9 พ.ย. 2564
2 พัน.จจ. 8 พ.ย. 2564
3 สด.จว.ส.ค. 3 พ.ย. 2564
4 กรม ทพ.47 2 พ.ย. 2564
5 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 2 พ.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. วัชระ ฉ่ำแสง ร.ต. แสวง ฉ่ำแสง 213,993 มทบ.39 15 พ.ย. 2564
2 พ.ต. สันธาน จุลศักดิ์เมธี น.ส. วิภาดา จุลศักดิ์เมธี 213,898 มทบ.21 15 พ.ย. 2564
3 ร.ท. สัมฤทธิ์ ชายสวัสดิ์ นาง พรทิพย์ ชายสวัสดิ์ 213,956 มทบ.26 15 พ.ย. 2564
4 ร.ต. สุริยันต์ นาใจรีบ นาง ถนอม นาใจรีบ 214,184 มทบ.36 15 พ.ย. 2564
5 ร.ต. เนตร ปัญญาติ๊บ นาง ผ่องศรี ปัญญาติ๊บ 214,183 มทบ.33 15 พ.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ระยะเวลา 21 กันยายน 2564 - 20 ตุลาคม 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กันยายน 2564 - ตุลาคม 2564

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 187 695 470,862 471,744 21 ก.ย. 64
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 570 570
ถึงแก่กรรม 2 4 594 600
ถอนสภาพ - - 610 610
คืนสภาพ - - 350 350
ยอดยกไป พ.ย.64 185 691 470,578 471,454 ณ 20 ต.ค. 64


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 ก.ย. 64  จำนวน  471,744  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 ต.ค. 64  จำนวน  471,454  ราย      ลดลง      จำนวน      290      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn