พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนตุลาคม 2565

340 บาท
  • ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 310
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เป็นเงิน 310
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 350
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เป็นเงิน 350
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 300

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 11 ส.ค. 2565
2 กอง.รจ.มทบ.11 5 ส.ค. 2565
3 ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.สห.สห.ทบ. 4 ส.ค. 2565
4 ศพม. 2 ส.ค. 2565
5 รร.กบ.ทบ. 2 ส.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. สมเจตน์ บุญวิวัฒน์ น.ส. เบญญาภรณ์ บุญวิวัฒน์ 214,542.50 28 ก.ย. 2565
2 พ.อ. บุญส่ง จินดา จ.ส.อ. ศรยุทธ จินดา 174,543.00 28 ก.ย. 2565 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
3 ร.ต. จำนงค์ กันทะไชย นาง พัชราภรณ์ กันทะไชย 214,534.50 28 ก.ย. 2565
4 จ.ส.อ. สนั่น แก้วบรรจง นาง ปรีดา แก้วบรรจง 214,535.50 28 ก.ย. 2565
5 จ.ส.อ. สมชัย จันทองจีน นาง จำลอง จันทองจีน 214,542.00 28 ก.ย. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. (พลทหาร) 8 ส.ค. 2565
2 กรม ทพ.46 4 ส.ค. 2565
3 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ส.ค. 2565
4 สด.จว.ก.ส. 1 ส.ค. 2565
5 สด.จว.ส.น. 1 ส.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 จ.ส.อ. ภัทระ แจ้งจงดี น.ส. มะริสา บุญมี 9,777 ช.พัน.4 พล.ร.4 30 ก.ย. 2565
2 จ.ส.อ. ภัทระ แจ้งจงดี นาย นนทวัฒน์ แจ้งจงดี 163,774 ช.พัน.4 พล.ร.4 30 ก.ย. 2565
3 จ.ส.อ. ประยูร ยะแก้ว นาย ประเสริฐ ยะแก้ว 64,597 มทบ.33 30 ก.ย. 2565
4 จ.ส.อ. ประยูร ยะแก้ว นาง ดรรชนี ยะแก้ว 109,400 มทบ.33 30 ก.ย. 2565
5 นาง บัวพันธ์ คงรักษ์ นาย นพพร คงรักษ์ 164,542 คส.สพ.ทบ. 30 ก.ย. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 21 กรกฎาคม 2565 - 20 สิงหาคม 2565

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กรกฎาคม 2565 - สิงหาคม 2565

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 173 654 472,200 473,027 21 ก.ค. 65
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 669 669
ถึงแก่กรรม - 5 615 620
ถอนสภาพ - - 778 778
คืนสภาพ - - 416 416
ยอดยกไป ก.ย.65 173 649 471,892 472,714 ณ 20 ส.ค. 65


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 ก.ค. 65  จำนวน  473,027  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 ส.ค. 65  จำนวน  472,714  ราย      ลดลง      จำนวน      313      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn