พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

270 บาท
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 230

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรส.สก.ทบ. 6 พ.ค. 2564
2 กง.ทหาร 30 เม.ย. 2564
3 พบ. 29 เม.ย. 2564
4 รวท.อท.ศอพท. 29 เม.ย. 2564
5 วพม. 29 เม.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ.หญิง ศรีพธู วิทยาสารรณยุต นาย วิทย์วรรณ วิทยาสารรณยุต 101,050.00 14 พ.ค. 2564 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 113,452
2 พ.ต.หญิง ทองทิพย์ รัตนนุพงค์ นาง มณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ 214,501.00 14 พ.ค. 2564
3 ร.ต. ตระกูล สุขสังคะกิจ นาง เกษกนก บัณฑุกุล 201,845.00 14 พ.ค. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,652
4 ร.ต. ตระกูล สุขสังคะกิจ นาง วาสนา รถทอง 0.00 14 พ.ค. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,652
5 ส.ต. พีระพันธ์ เจียรพันธ์ นาย พงษ์สันต์ เจียรพันธ์ 214,498.00 14 พ.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. 12 พ.ค. 2564
2 กรม ทพ.47 5 พ.ค. 2564
3 กรม ทพ.48 5 พ.ค. 2564
4 สด.จว.ม.ส. 5 พ.ค. 2564
5 สด.จว.ป.ข. 5 พ.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. ศรศิลป์ ล้ำเสถียร นาง เสงี่ยม ล้ำเสถียร 214,366 มทบ.18 2 มิ.ย. 2564
2 นาง ดา ใจตึก พ.ต. คณัสนันท์ ใจตึก 214,107 ป.4 2 มิ.ย. 2564
3 พ.ท. สุวัฒน์ ผาพันธ์ นาง สมจิตร ผาพันธ์ 214,367 มทบ.24 31 พ.ค. 2564
4 ร.อ. จำนงค์ บุญนิรันดร์ นาง ทองหล่อ บุญนิรันดร์ 214,364 ช.พัน.6 พล.ร.6 31 พ.ค. 2564
5 ร.ต. ชัยณรงค์ เย็นใจ นาง อัญชัญ เย็นใจ 214,377 มทบ.34 31 พ.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ระยะเวลา 21 เมษายน 2564 - 20 พฤษภาคม 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ เมษายน 2564 - พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 196 712 471,146 472,054 21 เม.ย. 64
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 676 676
ถึงแก่กรรม 2 4 534 540
ถอนสภาพ - - 771 771
คืนสภาพ - - 261 261
ยอดยกไป มิ.ย.64 194 708 470,778 471,680 ณ 20 พ.ค. 64


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 เม.ย. 64  จำนวน  472,054  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 พ.ค. 64  จำนวน  471,680  ราย      ลดลง      จำนวน      374      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn