พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมกราคม 2565

300 บาท
  • ประจำเดือนธันวาคม 2564 เป็นเงิน 300
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 300
  • ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 290
  • ประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 280

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สพธ. 14 ธ.ค. 2564
2 รร.กบ.ทบ. 11 ธ.ค. 2564
3 สปช.ทบ. 9 ธ.ค. 2564
4 วพม. 8 ธ.ค. 2564
5 วพบ. 7 ธ.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. บุญเนตร พูนผล นาง สมถวิล พูนผล 200,181.50 28 ธ.ค. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,894
2 พ.อ. ชัชวาลย์ วิไชยคำมาตย์ ร.ต.อ. รังสฤษฎิ์ อุทัยชิต 202,179.00 28 ธ.ค. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,943
3 พ.อ. อิทธิพล บุนนาค นาง รวิภา สาระรัมย์ 174,134.00 28 ธ.ค. 2564 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
4 พ.ท. สวาท อยู่ฤกษ์ นาย ธมกร อยู่ฤกษ์ 214,117.00 28 ธ.ค. 2564
5 พ.ท. สุดใจ ศรีสำราญ นาง อรุณี อัลเบอร์ 214,150.50 28 ธ.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.จว.ส.ค. 18 ธ.ค. 2564
2 กรม ทพ.49 17 ธ.ค. 2564
3 สด.จว.ย.ล. 16 ธ.ค. 2564
4 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 15 ธ.ค. 2564
5 พัน.จจ. 12 ธ.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง พวงเลียง สังข์สอาด ร.ต. วีระ สังข์สอาด 214,154 มทบ.17 28 ธ.ค. 2564
2 นาง บุญเพิ่ม วรรณทอง จ.ส.อ. จรัญ วรรณทอง 213,801 ช.11 พัน.602 28 ธ.ค. 2564
3 นาย บุญเลิศ ศุภสุข ร.ต. มารุต ศุภสุข 214,113 มทบ.22 28 ธ.ค. 2564
4 นาง เจียม ช่วยงาน ร.ท. ปรีชา โรจนะ 214,107 มทบ.21 28 ธ.ค. 2564
5 นาง ประเสริฐ นครังสุ ร.ต. สรโรจน์ เวงสูงเนิน 214,107 มทบ.21 28 ธ.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน 2564 - 20 ธันวาคม 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2564 - ธันวาคม 2564

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 181 688 470,752 471,621 21 พ.ย. 64
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 591 591
ถึงแก่กรรม - 1 599 600
ถอนสภาพ - - 589 589
คืนสภาพ - - 323 323
ยอดยกไป ม.ค.65 181 687 470,478 471,346 ณ 20 ธ.ค. 64


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 พ.ย. 64  จำนวน  471,621  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 ธ.ค. 64  จำนวน  471,346  ราย      ลดลง      จำนวน      275      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn