พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

350 บาท
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เป็นเงิน 350
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 300
  • ประจำเดือนเมษายน 2565 เป็นเงิน 290
  • ประจำเดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 300
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 300

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รร.กบ.ทบ. 5 พ.ค. 2565
2 วพม. 3 พ.ค. 2565
3 วพบ. 3 พ.ค. 2565
4 สพธ. 3 พ.ค. 2565
5 รร.สร.พบ. 3 พ.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. สนอง อุทธโยธา นาง พิมพา อุทธโยธา 170,176.00 27 พ.ค. 2565 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,665
2 พล.ท. ธนวัฒน์ อินทรศิริ นาง พิชญ์นันท์ อินทรศิริ 11,793.50 27 พ.ค. 2565 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และหักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 150,029 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,969
3 พ.อ. ฟอง ลักษณโกเศศ นาง จุรีรัตน์ ลักษณโกเศศ 214,532.50 27 พ.ค. 2565
4 พ.อ. กฤชณรงค์ ชูแวว น.ส. ศันสนีย์ ชูแวว 107,413.50 27 พ.ค. 2565
5 พ.อ. กฤชณรงค์ ชูแวว นาง พูลพิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา 107,413.50 27 พ.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.จว.ก.ส. 17 พ.ค. 2565
2 พัน.จจ. 9 พ.ค. 2565
3 สด.จว.ส.ค. 6 พ.ค. 2565
4 สด.จว.ช.บ. 5 พ.ค. 2565
5 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 พ.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พล.ต. วุฒาทิต นิตรมร นาง ไฉไล นิตรมร 213,115 มทบ.21 31 พ.ค. 2565
2 พ.อ. ถาวร รอดกูล นาง สุนีย์ รอดกูล 207,366 มทบ.42 31 พ.ค. 2565
3 พ.ท. วัชระ ดอนเงิน น.ส. วัชราวรรณ ดอนเงิน 24,368 มทบ.45 31 พ.ค. 2565
4 พ.ท. วัชระ ดอนเงิน นาง วัชราวดี กิจหงวน 165,268 มทบ.45 31 พ.ค. 2565
5 พ.ท. วัชระ ดอนเงิน นาย กฤษฎากร ดอนเงิน 24,368 มทบ.45 31 พ.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ระยะเวลา 21 เมษายน 2565 - 20 พฤษภาคม 2565

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ เมษายน 2565 - พฤษภาคม 2565

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 175 665 472,416 473,256 21 เม.ย. 65
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 707 707
ถึงแก่กรรม 1 5 694 700
ถอนสภาพ - - 678 678
คืนสภาพ - - 417 417
ยอดยกไป มิ.ย.65 174 660 472,168 473,002 ณ 20 พ.ค. 65


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 พ.ค. 65  จำนวน  473,256  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 มิ.ย. 65  จำนวน  473,002  ราย      ลดลง  จำนวน  254  ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn