พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมิถุนายน 2566

290 บาท
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 300
  • ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 320
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 310
  • ประจำเดือนมกราคม 2566 เป็นเงิน 320

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 28 เม.ย. 2566
2 พธ.ทบ. 28 เม.ย. 2566
3 ศศท. 28 เม.ย. 2566
4 พบ. 28 เม.ย. 2566
5 ขว.ทบ. 28 เม.ย. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. อัธยา แผ้วพาลชน นาย กฤษฎา แผ้วพาลชน 215,539.00 30 พ.ค. 2566
2 พ.อ. ชัชวาล พงษ์แพทย์ นาย ชนินทร์ พงษ์แพทย์ 215,487.50 30 พ.ค. 2566
3 พ.ต. สมจิตร์ บำรุง น.ส. พรพิมล บำรุง 215,554.00 30 พ.ค. 2566
4 ร.ท. สมศักดิ์ อินทโชติ น.ส. รัศมิ์นภัสสร์ดารินท์ อินทโชติ 215,538.50 30 พ.ค. 2566
5 ร.ต. ยุทธนา ผกาวีวัฒนา นาง รัชนี ปั้นสันทัด 111,300.00 30 พ.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. 9 พ.ค. 2566
2 สด.จว.ช.ม. 3 พ.ค. 2566
3 สด.จว.อ.ย. 3 พ.ค. 2566
4 สด.จว.ย.ส. 3 พ.ค. 2566
5 สด.จว.ก.พ. 2 พ.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พล.ต. คมณัฐ ป้อมสุขศรี (ป้อมสุข) นาง นันทวรรณ ปัอมสุข 214,010 มทบ.39 30 พ.ค. 2566
2 พ.อ. จำนงค์ สุทธิยาภรณ์ นาง นงลักษณ์ สุทธิยาภรณ์ 215,555 มทบ.41 30 พ.ค. 2566
3 พ.ท. พรหม คุณสมิทธพงษ์ นาง เฉลิมศรี ศรีทุมา 214,560 มทบ.15 30 พ.ค. 2566
4 พ.ต. วิรัตน์ แสงชัยยะ นาง สมถวิล แสงชัยยะ 215,522 มทบ.22 30 พ.ค. 2566
5 ร.ท. สานิตย์ ศิริพัฒนางกูร น.ส. นทสรวง ศิริพัฒนางกูร 215,526 สง.สด.จว.ส.พ. 30 พ.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 21 เมษายน 2566 - 20 พฤษภาคม 2566

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ เมษายน 2566 - พฤษภาคม 2566

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 161 623 471,324 472,108 21 เม.ย. 66
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 224 224
ถึงแก่กรรม 1 1 578 580
ถอนสภาพ - - 744 744
คืนสภาพ - - 434 434
ยอดยกไป มิ.ย.66 160 622 470,660 471,442 ณ 20 พ.ค. 66


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 เม.ย. 66  จำนวน  472,108  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 พ.ค. 66  จำนวน  471,442  ราย      ลดลง      จำนวน      666      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn