พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2564

270 บาท
  • ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 30 ธ.ค. 2563
2 พบ. 29 ธ.ค. 2563
3 พัน.ขกท. 29 ธ.ค. 2563
4 วพม. 29 ธ.ค. 2563
5 วพบ. 29 ธ.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ต. จำนงค์ ทองคำ นาง ลักษมน ทองคำ 197,873.34 21 ม.ค. 2564
2 ร.ต. จำนงค์ ทองคำ นาย ปริญญา ทองคำ 16,436.66 21 ม.ค. 2564
3 จ.ส.อ. สำราญ มีสุวรรณ์ น.ส. วัชรี มีสุวรรณ์ 201,963.00 21 ม.ค. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,349
4 นาย สังเวียน พงษ์สิทธิผล จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ พงษ์สิทธิผล 214,304.50 21 ม.ค. 2564
5 นาง สวาท เจือทอง พ.อ.หญิง วาสนา นัยพัฒน์ 214,305.00 21 ม.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.จว.ป.น. 28 ธ.ค. 2563
2 สด.จว.ก.บ. 28 ธ.ค. 2563
3 สด.จว.พ.ง. 28 ธ.ค. 2563
4 สด.จว.ส.ค. 28 ธ.ค. 2563
5 สด.จว.ย.ล. 28 ธ.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. ประสงค์ เจริญใจ นาง วันเพ็ญ เจริญใจ 212,441 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563
2 ร.ต. สมโพจน์ พรมจันทร์ นาง เกียรติกนก พรมจันทร์ 212,456 มทบ.29 28 ธ.ค. 2563
3 ร.ต. สมยศ นาอุ่นเรือน นาง ดารา นาอุ่นเรือน 212,448 มทบ.18 28 ธ.ค. 2563
4 ร.ต. เยื้อน เรียนเวช นาง บังอร เรียนเวช 212,445 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563
5 ร.ต. พเยาว์ เกษร นาง กัญฑิมา เกษร 212,447 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน 2563 - 20 ธันวาคม 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563 - ธันวาคม 2563

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 204 734 466,916 467,854 21 พ.ย. 63
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 4,134 4,134
ถึงแก่กรรม 2 5 453 460
ถอนสภาพ - - 511 511
คืนสภาพ - - 568 568
ยอดยกไป ม.ค.64 202 729 470,654 471,585 ณ 20 ธ.ค. 63


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ย. 63 จำนวน 467,854 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ธ.ค. 63 จำนวน 471,585 ราย      เพิ่มขึ้น      3,731      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn