พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนเมษายน 2564

270 บาท
  • ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สป. 10 ก.พ. 2564
2 กง.ทหาร 29 ม.ค. 2564
3 พบ. 28 ม.ค. 2564
4 พัน.ขกท. 28 ม.ค. 2564
5 วพม. 28 ม.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ต. เรวัต ช้างชนะ นาง วันดี ช้างชนะ 214,709.50 16 มี.ค. 2564
2 ร.อ. ยุทธนา คำศิริ น.ส. สุธาสินี คำศิริ 214,716.50 16 มี.ค. 2564
3 ร.ต. สุเทพ ทัศบุตร นาง สมบัติ ทัศบุตร 213,965.00 16 มี.ค. 2564
4 ร.ต. วิสิต สันติชินกุล น.ส. ลาวัณย์ สันติชินกุล 214,717.00 16 มี.ค. 2564
5 จ.ส.อ. วีระ ชูชาญ นาย อนุวัตร์ ชูชาญ 167,214.00 16 มี.ค. 2564 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 47,497
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 16 ก.พ. 2564
2 กรม ทพ.48 3 ก.พ. 2564
3 กรม ทพ.47 1 ก.พ. 2564
4 กรม ทพ.46 29 ม.ค. 2564
5 สด.จว.บ.ร. 29 ม.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง รัศมี ศรีระวงค์ นาง เบญจวรรณ ไฝทาคำ 150,000 มทบ.29 12 มี.ค. 2564
2 พ.ท. ประทีป หีบแก้ว นาย เจนศักดิ์ หีบแก้ว 214,778 มทบ.15 12 มี.ค. 2564
3 ร.ต. จำนง ศิลาเลิศ นาง เพียงเพ็ญ ศิลาเลิศ 214,777 มทบ.310 12 มี.ค. 2564
4 จ.ส.อ. สอาด ชัยศักดิ์ นาง ละออง ชัยศักดิ์ 214,774 มทบ.12 12 มี.ค. 2564
5 จ.ส.อ. ดฤษดิ์ดุลย์ จันทวงศ์ นาง จิรสวัสดิ์ จันทวงศ์ 214,776 มทบ.17 12 มี.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม 2564 ระยะเวลา 21 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 มีนาคม 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 198 721 471,730 472,649 21 ก.พ. 64
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 489 489
ถึงแก่กรรม 1 8 531 540
ถอนสภาพ - - 800 800
คืนสภาพ - - 346 346
ยอดยกไป เม.ย.64 197 713 471,234 472,144 ณ 20 มี.ค. 64


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.พ. 64 จำนวน 472,649 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 มี.ค. 64 จำนวน 472,144 ราย      ลดลง      จำนวน      505      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn