พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

250 บาท
  • ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สป. 12 มี.ค. 2564
2 กง.ทหาร 25 ก.พ. 2564
3 ศพก.ทบ.รามอินทรา 25 ก.พ. 2564
4 กรจ.มทบ.11 25 ก.พ. 2564
5 สธน.ทบ. 25 ก.พ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต. ศิริพงษ์ เหราบัตย์ นาง วรรณวิภา เหราบัตย์ 214,320.00 8 เม.ย. 2564
2 พ.อ. ปรีชา อ่อนนิ่ม นาง ศิริลักษณ์ อ่อนนิ่ม 136,865.50 8 เม.ย. 2564 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 77,418
3 พ.อ. นันท์ ผดุงญาติ นาย ชาโณ ผดุงญาติ 214,302.50 8 เม.ย. 2564
4 พ.ท. ดุลยฤทธิ์ พึ่งรส นาง กุณฑีรา พึงรส 214,303.50 8 เม.ย. 2564
5 พ.ต. สมพงษ์ วนันตรากูล นาย สัมฤทธิ์ วนันตรากูล 0.00 8 เม.ย. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 63,492
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 11 มี.ค. 2564
2 สด.จว.ส.ต. 10 มี.ค. 2564
3 กรม ทพ.48 4 มี.ค. 2564
4 กรม ทพ.47 1 มี.ค. 2564
5 สด.จว.ม.ส. 1 มี.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พล.ท. สุรเทพ ขันธุปัตน์ น.อ. จตุพล ขันธุปัตน์ 202,155 มทบ.22 26 เม.ย. 2564
2 พ.อ. วินัย ธิมา นาง บุญชม ธิมา 214,439 มทบ.21 26 เม.ย. 2564
3 พ.อ. สวัสดิ์ แจ้งไพศาล น.ส. กรรณิการ์ แจ้งไพศาล 214,213 มทบ.22 26 เม.ย. 2564
4 พ.ท. พรชัย พรพีรกุล นาง บุญศรี อบเชย 207,458 มทบ.15 26 เม.ย. 2564
5 พ.ท. มีชัย แสวงสุข นาง จารุวัลย์ แสวงสุข 214,475 มทบ.28 26 เม.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน 2564 ระยะเวลา 21 มีนาคม 2564 - 20 เมษายน 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม 2564 - เมษายน 2564

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 197 713 471,234 472,144 21 มี.ค. 64
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 525 525
ถึงแก่กรรม 1 1 498 500
ถอนสภาพ - - 527 527
คืนสภาพ - - 412 412
ยอดยกไป พ.ค.64 196 712 471,146 472,054 ณ 20 เม.ย.64


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มี.ค. 64   จำนวน   472,144   รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 เม.ย. 64   จำนวน   472,054   ราย      ลดลง      จำนวน      90      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn