พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2566

310 บาท
  • ประจำเดือนมกราคม 2566 เป็นเงิน 320
  • ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 290
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 310
  • ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 340
  • ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 310

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 29 ธ.ค. 2565
2 นปอ. 29 ธ.ค. 2565
3 พล.ม.2 รอ. 29 ธ.ค. 2565
4 สลก.ทบ. 29 ธ.ค. 2565
5 ศศท. 29 ธ.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. ประสิทธิชัย กาญจนวิฬา พ.อ. ปริวัตร กาญจนวิฬา 216,548.00 13 ม.ค. 2566
2 พ.อ. เชาว์ ศังขวณิช นาง พรทิพย์ ศังขวณิช 216,267.00 13 ม.ค. 2566
3 พ.ท. พูนศักดิ์ พสุนนท์ นาย นพดล พสุนนท์ 216,553.50 13 ม.ค. 2566
4 พ.ท. สัมภาษณ์ โสตถิโยธิน น.ส. ณัฐภัสสรา โสตถิโยธิน 216,559.00 13 ม.ค. 2566
5 พ.ท. ประจวบ เกิดสำอางค์ นาง เผื่อน เกิดสำอางค์ 216,259.00 13 ม.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 9 ม.ค. 2566
2 สด.จว.ป.ข. 5 ม.ค. 2566
3 สด.จว.ส.ข. 3 ม.ค. 2566
4 มทบ.26 29 ธ.ค. 2565
5 สด.จว.ช.ม. 29 ธ.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. พะเนาว์ แก้วจงกูล นาง ประเทือง แก้วจงกูล 216,524 มทบ.21 18 ม.ค. 2566
2 ร.ต. แต้ม บุญเกษม นาย พรปิยะ บุญเกษม 71,119 มทบ.31 18 ม.ค. 2566
3 ร.ต. แต้ม บุญเกษม นาง นภาพร เรืองเกตุ 74,000 มทบ.31 18 ม.ค. 2566
4 ร.ต. แต้ม บุญเกษม นาย กิตติพงษ์ บุญเกษม 71,119 มทบ.31 18 ม.ค. 2566
5 ร.ต. โกมล ขาวเหลือง น.ส. ปวันรัตน์ ธาดาจิตติสุนทร 216,545 มทบ.13 18 ม.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน 2565 - 20 ธันวาคม 2565

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2565 - ธันวาคม 2565

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 171 640 473,594 474,405 21 พ.ย. 65
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 756 756
ถึงแก่กรรม 3 4 633 640
ถอนสภาพ - - 934 934
คืนสภาพ - - 543 543
ยอดยกไป ม.ค.66 168 636 473,326 474,130 ณ 20 ธ.ค. 65


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 พ.ย. 65  จำนวน  474,405  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 ธ.ค. 65  จำนวน  474,130  ราย      ลดลง      จำนวน      275      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn