พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

300 บาท
  • ประจำเดือนเมษายน 2565 เป็นเงิน 290
  • ประจำเดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 300
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 300
  • ประจำเดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 300
  • ประจำเดือนธันวาคม 2564 เป็นเงิน 300

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 วพบ. 2 มี.ค. 2565
2 สพธ. 2 มี.ค. 2565
3 วพม. 1 มี.ค. 2565
4 สวพท. 1 มี.ค. 2565
5 รร.สร.พบ. 1 มี.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ต. ประดิษฐ์ แย้มเกษม ร.ต. พงษ์ศักดิ์ แย้มเกษม 27,413.16 29 มี.ค. 2565
2 ร.ต. ประดิษฐ์ แย้มเกษม นาง ดวงดาว จิตรสวัสดิ์ 187,476.34 29 มี.ค. 2565
3 ร.ต. กฤตภาส ชัยประโคน น.ส. ปทิตตา ชัยประโคน 214,892.00 29 มี.ค. 2565
4 ร.ต. ประยุทธ บุญยะเกียรติ นาง อำพัน บุญยะเกียรติ 214,903.00 29 มี.ค. 2565
5 จ.ส.อ. วิมล เนื้อเย็น นาย เจนรบ เนื้อเย็น 214,902.50 29 มี.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.จว.ก.ส. 9 มี.ค. 2565
2 พัน.จจ.(รอ.) 7 มี.ค. 2565
3 กรม ทพ.47 2 มี.ค. 2565
4 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 2 มี.ค. 2565
5 สด.จว.อ.จ. 2 มี.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. ภาคภูมิ อ่อนนุช นาย เมธัส สุวรรณพาหุ 23,627 มทบ.13 18 เม.ย. 2565
2 พ.อ. ภาคภูมิ อ่อนนุช น.ส. ณัฐิดา สุวรรณพาหุ 23,627 มทบ.13 18 เม.ย. 2565
3 พ.อ. ภาคภูมิ อ่อนนุช นาย กนกพล อ่อนนุช 160,627 มทบ.13 18 เม.ย. 2565
4 พ.อ.หญิง ฤทัย พิบูลศิลป์ น.ส. พิมพ์ฤทัย มณีกร 214,666 ศสพ. 18 เม.ย. 2565
5 พ.อ. สุวิทย์ ตระการไทย นาง ไฉน ตระการไทย 214,958 มทบ.21 18 เม.ย. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน 2565 ระยะเวลา 21 มีนาคม 2565 - 20 เมษายน 2565

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม 2565 - เมษายน 2565

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 177 670 472,288 473,135 21 มี.ค. 65
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 835 835
ถึงแก่กรรม 2 5 593 600
ถอนสภาพ - - 643 643
คืนสภาพ - - 529 529
ยอดยกไป พ.ค.65 175 665 472,416 473,256 ณ 20 เม.ย. 65


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 เม.ย. 65  จำนวน  473,135  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 พ.ค. 65   จำนวน  473,256  ราย      เพิ่มขึ้น      จำนวน      121      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn