พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนสิงหาคม 2565

310 บาท
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 350
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เป็นเงิน 350
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 300
  • ประจำเดือนเมษายน 2565 เป็นเงิน 290
  • ประจำเดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 300

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นักเรียน.รร.พธ.พธ.ทบ. 13 มิ.ย. 2565
2 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 9 มิ.ย. 2565
3 รร.กบ.ทบ. 2 มิ.ย. 2565
4 วพม. 1 มิ.ย. 2565
5 พัน.นร.รร.ส.สส. 1 มิ.ย. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. จำนง ไพโรจน์ นาง อำไพพรรณ ไพโรจน์ 214,746.00 27 ก.ค. 2565
2 พล.ท. วุฒิชาติ พิณพัฒนะวงศ์ นาย รักษิน พิณพัฒนะวงศ์ 202,976.00 27 ก.ค. 2565 หักเงินรายไดัพัฒนากิจการ 11,815
3 คุณหญิง ทัศนีย์ อารยะกุล พล.อ. ศักดินันท์ อารยะกุล 214,674.00 27 ก.ค. 2565
4 พ.อ. โสภณ เอี่ยมแจ้ง นาง วันทนีย์ เอี่ยมแจ้ง 214,668.50 27 ก.ค. 2565
5 พ.อ. สมนึก คชาอนันต์ ร.ต.หญิง สมศรี คชาอนันต์ 107,351.75 27 ก.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 9 มิ.ย. 2565
2 สด.จว.จ.บ. 6 มิ.ย. 2565
3 สด.จว.บ.ร. 2 มิ.ย. 2565
4 สด.จว.ส.ค. 2 มิ.ย. 2565
5 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 มิ.ย. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. สมศักดิ์ ชื่นเผือก นาย รัตนศาสตร์ ชื่นเผือก 214,760 มทบ.21 4 ส.ค. 2565
2 ร.ต. วัง เทียมครบุรี ร.ท. ประสงค์ ภายสูงเนิน 214,762 มทบ.21 4 ส.ค. 2565
3 นาย บุญส่ง ชลคีรี พ.อ. บุญนาค ชลคีรี 214,748 สง.สด.จว.น.ย. 4 ส.ค. 2565
4 นาย ประชัน กรรณิกา ร.ท. สัญญา พุ่มพฤกษ์ 214,751 มทบ.32 4 ส.ค. 2565
5 นาง ตำลึง สนิทผล นาง ภิษชา เจนใจ 214,752 มทบ.31 4 ส.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ระยะเวลา 21 มิถุนายน 2565 - 20 กรกฎาคม 2565

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2565 - กรกฎาคม 2565

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 173 655 472,210 473,038 21 มิ.ย. 65
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 865 865
ถึงแก่กรรม - 1 619 620
ถอนสภาพ - - 625 625
คืนสภาพ - - 369 369
ยอดยกไป ส.ค.65 173 654 472,200 473,027 ณ 20 ก.ค. 65


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 มิ.ย. 65  จำนวน  473,038  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 ก.ค. 65  จำนวน  473,027  ราย      ลดลง      จำนวน      11      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn