พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนธันวาคม 2565

290 บาท
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 310
  • ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 340
  • ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 310
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เป็นเงิน 310
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 350

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 10 ต.ค. 2565
2 พัน.นร.ขส.ขส.ทบ. 6 ต.ค. 2565
3 วพบ. 3 ต.ค. 2565
4 ศพม. 3 ต.ค. 2565
5 กง.ทหาร 30 ก.ย. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. นพชเลศ บุรณศิริ เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ 58,063.50 30 พ.ย. 2565
2 พล.ท. นพชเลศ บุรณศิริ นาง อัศนียา บุรณศิริ 156,268.50 30 พ.ย. 2565
3 พล.ต. พรฤทธิ์ นิปวณิชย์ นาง บุญครอง นิปวณิชย์ 214,323.00 30 พ.ย. 2565
4 พ.อ. เฉลิมพล รุมาคม นาง อรประพันธ์ ตานะเศรษฐ 214,339.00 30 พ.ย. 2565
5 พ.ต. ทายาท คัมภิรานนท์ น.ส. ทัศนียา คัมภิรานนท์ 214,322.00 30 พ.ย. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. 7 ต.ค. 2565
2 สด.จว.น.ศ. 5 ต.ค. 2565
3 สด.จว.ส.ค. 5 ต.ค. 2565
4 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 ต.ค. 2565
5 สด.จว.ช.ม. 3 ต.ค. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. สายหยุด กฤษณสุวรรณ ร.อ. สายัณห์ กฤษณสุวรรณ 214,403 มทบ.21 30 พ.ย. 2565
2 ร.ท. วีระมิตร นามวิจิตร นาง ปวันรัตน์ รัตนวราหะ 214,383 มทบ.21 30 พ.ย. 2565
3 ร.ต. บำรุง สายทอง น.ส. อัจฉราพันธ์ สายทอง 214,345 มทบ.36 30 พ.ย. 2565
4 ร.ต. สุจิตร โบราณประสิทธิ์ นาง เอื้อมพร โบราณประสิทธิ์ 214,398 มทบ.21 30 พ.ย. 2565
5 ร.ต. วัชระ ทรัพย์สิน นาง คำพันธ์ ทรัพย์สิน 214,328 มทบ.13 30 พ.ย. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ระยะเวลา 21 กันยายน 2565 - 20 ตุลาคม 2565

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กันยายน 2565 - ตุลาคม 2565

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 173 645 471,548 472,366 21 ก.ย. 65
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 739 739
ถึงแก่กรรม 1 1 618 620
ถอนสภาพ - - 908 908
คืนสภาพ - - 545 545
ยอดยกไป พ.ย.65 172 644 471,306 472,122 ณ 20 ต.ค. 65


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 ก.ย. 65  จำนวน  472,366  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 ต.ค. 65  จำนวน  472,122  ราย      ลดลง      จำนวน      244      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn