พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนเมษายน 2566

300 บาท
  • ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 320
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 310
  • ประจำเดือนมกราคม 2566 เป็นเงิน 320
  • ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 290
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 310

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รร.กง.กง.ทบ. 1 ก.พ. 2566
2 กง.ทหาร 31 ม.ค. 2566
3 พธ.ทบ. 31 ม.ค. 2566
4 นปอ. 31 ม.ค. 2566
5 สลก.ทบ. 31 ม.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ท. กิตติ เชียรวิชัย น.ส. เบญจมาศ เชียรวิชัย 122,600.00 20 มี.ค. 2566
2 พ.ท. กิตติ เชียรวิชัย นาง ศุภสุตา ลิ่มโอภาสมณี 93,173.50 20 มี.ค. 2566
3 ร.อ. สำเริง ชนะสิทธิ์ นาง วราภรณ์ โสวัณณะ 216,033.00 20 มี.ค. 2566
4 ร.ต. มานิตย์ จันทน จ.ส.อ. อนุศาสน์ จันทน 71,000.00 20 มี.ค. 2566
5 ร.ต. มานิตย์ จันทน นาง ละออง จันทน 144,997.50 20 มี.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 8 ก.พ. 2566
2 รร.นส.ทบ. 8 ก.พ. 2566
3 สด.จว.ช.ม. 1 ก.พ. 2566
4 สด.จว.ก.ส. 1 ก.พ. 2566
5 สด.จว.ส.น. 1 ก.พ. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. อดุลย์ คุ้มภัย ด.ต. ชัชวาล คุ้มภัย 182,850 มทบ.12 21 มี.ค. 2566
2 ร.ต. อดุลย์ คุ้มภัย นาง ฉวีวรรณ คุ้มภัย 32,850 มทบ.12 21 มี.ค. 2566
3 ร.ต. ไพโรจน์ นรินทร์ นาง อุทัย นรินทร์ 160,000 มทบ.29 21 มี.ค. 2566
4 ร.ต. ไพโรจน์ นรินทร์ นาย อิทธิชัย นรินทร์ 14,010 มทบ.29 21 มี.ค. 2566
5 ร.ต. ไพโรจน์ นรินทร์ นาย วิทยาธร นรินทร์ 14,010 มทบ.29 21 มี.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ระยะเวลา 21 มกราคม 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 166 631 473,272 474,069 21 ม.ค. 66
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 250 250
ถึงแก่กรรม 2 2 636 640
ถอนสภาพ - - 1,014 1,014
คืนสภาพ - - 560 560
ยอดยกไป มี.ค.66 144 629 472,432 473,225 ณ 20 ก.พ. 66


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 ม.ค. 66  จำนวน  474,069  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 ก.พ. 66  จำนวน  473,225  ราย      ลดลง      จำนวน      844      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn