พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมกราคม 2564

230 บาท
  • ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 30 พ.ย. 2563
2 กอท.สก.ทบ. 30 พ.ย. 2563
3 พบ. 27 พ.ย. 2563
4 วศ.ทบ. 27 พ.ย. 2563
5 พัน.ขกท. 27 พ.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต. มรกต ธัญญสิริ พล.ท.หญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ 114,943.00 28 ธ.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 97,971
2 พ.อ. บวร บุญพิทักษ์ น.ส. มัชฌิมา บุญพิทักษ์ 212,460.50 28 ธ.ค. 2563
3 พ.อ. อำนาจ เอี่ยมสอาด นาง อุษา เอี่ยมสอาด 212,466.50 28 ธ.ค. 2563
4 พ.ท. สนอง โชติสุวรรณ นาง กรกช โชติสุวรรณ 212,435.50 28 ธ.ค. 2563
5 พ.ท. มณฑล ทวีศรี นาง อรอุบล ทวีศรี 105,471.00 28 ธ.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 93,419 และหักรายได้พัฒนากิจการ 13,546
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 17 ธ.ค. 2563
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 16 ธ.ค. 2563
3 กรม ทพ.22 1 ธ.ค. 2563
4 สด.จว.ม.ส. 1 ธ.ค. 2563
5 สด.จว.ส.ป. 30 พ.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง สมทบ จอมสูงเนิน (ยศศักดิ์ศรี) จ.ส.ต. นิรุต มากผาสุข 212,445 มทบ.18 28 ธ.ค. 2563
2 นาง คำมี พึ่งคำ จ.ส.อ. สุข พึ่งคำ 212,441 มทบ.18 28 ธ.ค. 2563
3 นาง บุญนาค รอดย้อย นาง วัลภา วชิรมาศ 212,447 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563
4 นาง พิกุล คนมาก จ.ส.อ. สมทบ คนมาก 212,446 พล.ร.15 28 ธ.ค. 2563
5 นาย สงวน อินตา อส.ทพ. จำลอง อินตา 201,616 กรม ทพ.26 28 ธ.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน 2563 - 20 ธันวาคม 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563 - ธันวาคม 2563

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 204 734 466,916 467,854 21 พ.ย. 63
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 4,134 4,134
ถึงแก่กรรม 2 5 453 460
ถอนสภาพ - - 511 511
คืนสภาพ - - 568 568
ยอดยกไป ม.ค.64 202 729 470,654 471,585 ณ 20 ธ.ค. 63


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ย. 63 จำนวน 467,854 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ธ.ค. 63 จำนวน 471,585 ราย      เพิ่มขึ้น      3,731      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn