พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกันยายน 2564

280 บาท
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 270

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 8 ก.ย. 2564
2 พัน.นร.รร.ส.สส. 7 ก.ย. 2564
3 ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.สห.สห.ทบ. 6 ก.ย. 2564
4 สปช.ทบ. 2 ก.ย. 2564
5 สพธ. 2 ก.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. ทวีศักดิ์ เรืองพงษ์ นาง กัลยา เรืองพงษ์ 214,363.00 10 ก.ย. 2564
2 พ.ต. ประชุม พึ่งผัน นาง สุชิน พึ่งผัน 214,168.50 10 ก.ย. 2564
3 พ.อ. ศักดา พิธรัตน์ นาย สกุล พิธรัตน์ 214,391.00 10 ก.ย. 2564
4 ร.ต. มาโนชญ์ ศรีสมบูรณ์ นาง โนมพรรณ แก้วประพาฬ 148,500.00 10 ก.ย. 2564
5 ร.ต. มาโนชญ์ ศรีสมบูรณ์ น.ส. พิชญา ยิ้มสุข 65,865.00 10 ก.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 8 ก.ย. 2564
2 กรม ทพ.47 2 ก.ย. 2564
3 สด.จว.บ.ร. 2 ก.ย. 2564
4 สด.จว.ช.น. 2 ก.ย. 2564
5 พัน.นนส.กรม.นร.รร.สร.พบ. 1 ก.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาย แนบ น้อยแก้ว ร.ต. สมศักดิ์ น้อยแก้ว 214,316 มทบ.31 16 ก.ย. 2564
2 นาง งามพิศ เผ่ากล้า นาง นัทธมน กิ๊บสัน 214,319 มทบ.31 16 ก.ย. 2564
3 นาง แยง สุริยะมาต ร.ต. ชัยรัตน์ ตงศิริ 214,318 มทบ.210 16 ก.ย. 2564
4 นาง บัวลอย ทิพย์อาภรณ์ นาง สุพิชฌาย์ ทิพย์อาภรณ์ 214,317 มทบ.21 16 ก.ย. 2564
5 นาย มี นักหล่อ ร.ต. วิสิทธิ์ เพ็ชรพราว 214,317 มทบ.18 16 ก.ย. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ระยะเวลา 21 กรกฎาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 - สิงหาคม 2564

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 191 704 470,652 471,547 21 ก.ค. 64
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,047 1,047
ถึงแก่กรรม 2 3 555 560
ถอนสภาพ - - 554 554
คืนสภาพ - - 306 306
ยอดยกไป ก.ย.64 189 701 470,896 471,786 ณ 20 ส.ค. 64


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 ก.ค. 64  จำนวน  471,547  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 ส.ค. 64  จำนวน  471,786  ราย      เพิ่มขึ้น      จำนวน      239      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn