โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหารกองการฌาปนกิจ สก.ทบ.

management4
พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา
ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
-
รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
พ.ท.คมสันติ์ ยังเดช
หัวหน้าแผนกพิธี
management4
พ.อ.หญิง ณัฐปรียา ชัยยัง
หัวหน้าแผนกสมาชิก
management4
พ.ท.คณัสนันท์ ใจตึก
หัวหน้าแผนกการเงิน
management4
-
หัวหน้าธุรการและกำลังพล
management4
ร.ท.ภัทรพงศ์ ทัพวนานต์
หัวหน้าส่วนดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
management4
ร.ท.ภัทรพงศ์ ทัพวนานต์
หัวหน้าส่วนแจ้งถึงแก่กรรม