โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหารกองการฌาปนกิจ สก.ทบ.

management4
พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา
ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
พ.อ.กฤษณะ ภูริวัฒนโยธิน
รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
พ.ท.คมสันติ์ ยังเดช
หัวหน้าแผนกพิธี
management4
พ.อ.หญิง ณัฐปรียา ชัยยัง
หัวหน้าแผนกสมาชิก
management4
พ.ท.คณัสนันท์ ใจตึก
หัวหน้าแผนกการเงิน
management4
พ.ต.วรินทร์ ผิวอ่อน
หัวหน้าธุรการและกำลังพล
management4
ร.ท.ภัทรพงศ์ ทัพวนานต์
หัวหน้าส่วนดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
management4
ร.ท.ภัทรพงศ์ ทัพวนานต์
หัวหน้าส่วนแจ้งถึงแก่กรรม