สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน 2564 - 20 ธันวาคม 2564

ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก ย้อนหลัง