สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน 2563 - 20 ธันวาคม 2563

ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก ย้อนหลัง