สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 166 631 473,272 474,069 21 ม.ค. 66
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 250 250
ถึงแก่กรรม 2 2 636 640
ถอนสภาพ - - 1,014 1,014
คืนสภาพ - - 560 560
ยอดยกไป มี.ค.66 144 629 472,432 473,225 ณ 20 ก.พ. 66


ยอดสมาชิกเมื่อ  21 ม.ค. 66  จำนวน  474,069  รายยอดสมาชิกเมื่อ  20 ก.พ. 66  จำนวน  473,225  ราย      ลดลง      จำนวน      844      ราย