พันธกิจและหน้าที่

พันธกิจ

  • เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมสวัสดิการทหารบก ตามอัตราจัดเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๕๐๐
  • เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก

หน้าที่

  • อำนวยการและดำเนินงานในเรื่องการฌาปนกิจของกองทัพบก ทั้งนี้รวมถึงการจัดทำงบประมาณ และบัญชีเงินใน กิจการฌาปนกิจของกองทัพบกด้วย
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสวัสดิการทหารบก โดยมีคณะกรรมการดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ควบคุมดูแลและพิจารณาแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามนโยบายกองทัพบก