ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับคณะสำนักงานศาลยุติธรรม ศึกษาดูงาน กฌป.สก.ทบ.

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับคณะสำนักงานศาลยุติธรรม ศึกษาดูงาน กฌป.สก.ทบ. โดยคุณอุษา จิวะชาติ รองเลขาธิการสถาบันพัฒนา

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ช่วยทำงานชั่วคราวตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา

เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63