ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

พลตรี ธวัชชัย ศิริปรุ  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

ให้กับ พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ สก.ทบ.ท่านใหม่ ณ  ศาลาอัมพรพิสิฏฐ์ กฌป.สก.ทบ. เมื่อ 7 เม.ย. 64