ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.ประดับยศให้กับกำลังพล กฌป.สก.ทบ.

วันที่ 3 พ.ค.64 พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา  ผอ.กฌป.สก.ทบ.ประดับยศ จ.ส.อ.ให้กับ จ.ส.ท.หญิง สุธาทิพย์ อินทรถาวร

ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง ผอ.กฌป.สก.ทบ.