ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. เข้ากราบนมัสการพระผู้ใหญ่ วัดโสมนัสวิหาร

วันที่ 11 มิ.ย.64 พ.อ. เชฏฐ  กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. เข้ากราบนมัสการพระผู้ใหญ่ วัดโสมนัสวิหาร 

เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก