ข่าวสารและกิจกรรม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มอบชุด PPE

วันที่ 28 ก.ย. 64 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ,

ชุดตรวจ ATK จำนวน 80 ชุด , หน้ากาก N95 จำนวน 800 ชิ้น , ถุงมือยาง จำนวน 20 กล่อง , แอลกอฮอล์ จำนวน 8 แกลลอน ,

ปัจจัยถวายค่าภัตตาหารเพล จำนวน 5,000 บาท , อาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง มอบให้ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบกและกำลังพล

 รวมถึงพระภิกษุสามเณร  ประชาชนชุมชนวัดโสมนัสฯ