ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่กำลังพล กฌป.สก.ทบ.

29 ก.ย.64 พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่กำลังพล กฌป.สก.ทบ.

ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ในปี 2564 ณ ห้องประชุม กฌป.สก.ทบ.