ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ.(2) และผอ.กฌป.สก.ทบ. ร่วมตรวจสอบรายการซ่อมปรับปรุง ศาลา วัดโสมน้สวิหาร

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(2) และผอ.กฌป.สก.ทบ. ร่วมตรวจสอบรายการซ่อมปรับปรุง ศาลา วัดโสมน้สวิหาร

พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการปฏิบัติ กับ หน.ชุดซ่อมปรับปรุง ช.11 พัน.602